എലാദിലേഹ്യം.

ചുക്ക് -അമ്പത് ഗ്രാം ,
കല്‍ക്കണ്ടം -അമ്പത് ഗ്രാം,
കുരുമുളക്-അമ്പത് ഗ്രാം,
ഏലക്ക -അമ്പത് ഗ്രാം.
തേന്‍ ആവശ്യത്തിന്.
നാലും പൊടിച്ച് ആവശ്യത്തിന് തേന്‍ ചേര്‍ത്ത് ഉപയോഗിക്കാം .
കഫത്തിനും ചുമക്കും നല്ലത് .

1 comment:

Maria Mcclain said...

interesting blog, i will visit ur blog very often, hope u go for this website to increase visitor.Happy Blogging!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...